Voorwaarden en bepalingen


1. Akkoord met de voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit (u), en Botanicly GmbH, gevestigd te August-Bebel-Straße 89, 14482 Potsdam, Duitsland (wij, ons), met betrekking tot uw toegang tot en het gebruik van de Botanicly website (www.botanicly.com/nl/) evenals alle gerelateerde applicaties (de site).

De site biedt de volgende diensten aan: Wij verzenden planten en decoratie naar uw huis (diensten). U gaat ermee akkoord dat door het bezoeken van de site en / of diensten, u hebt gelezen, begrepen, en gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan al deze voorwaarden en bepalingen. Indien u niet akkoord gaat met al deze voorwaarden, dan is het u verboden gebruik te maken van de site en diensten en dient u het gebruik onmiddellijk te staken. Wij raden u aan een kopie van deze voorwaarden af te drukken voor toekomstig gebruik.

1.2 De aanvullende beleidslijnen die in punt 1.7 hieronder worden uiteengezet, evenals alle aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de site kunnen worden geplaatst, worden uitdrukkelijk door verwijzing opgenomen.

1.3 Wij kunnen te allen tijde wijzigingen aanbrengen in deze algemene voorwaarden. De bijgewerkte versie van deze algemene voorwaarden zal worden aangegeven met een bijgewerkte herziene datum en de bijgewerkte versie zal van kracht worden zodra deze toegankelijk is. U bent verantwoordelijk voor het doornemen van deze voorwaarden en bepalingen om op de hoogte te blijven van updates. Uw voortgezet gebruik van de site betekent dat u dergelijke wijzigingen hebt aanvaard.

1.4 Wij kunnen de site van tijd tot tijd bijwerken of wijzigen om veranderingen in onze producten, de behoeften van onze gebruikers en/of onze zakelijke professionals weer te geven.

1.5 Onze site is gericht op personen die woonachtig zijn in het Verenigd Koninkrijk. De informatie op de site is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door enige persoon of entiteit in enig rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of waardoor wij zouden worden onderworpen aan enige registratieverplichting in een dergelijk rechtsgebied of land.

1.6 De site is bestemd voor gebruikers die ten minste 18 jaar oud zijn. Als u jonger bent dan 18 jaar, is het u niet toegestaan zich te registreren voor onze site of gebruik te maken van onze diensten zonder toestemming van uw ouders.

1.7 Aanvullend beleid dat ook van toepassing is op uw gebruik van de site omvat:

2. shall apply to the sale, use and licence.

2.1 Onze volledige Algemene Voorwaarden https://www.botanicly.com/nl/informationen/agb/, bevat alle toegestane en verboden gebruiksvormen van deze site.

2.2 U mag de site niet openen of gebruiken voor andere doeleinden dan die waarvoor wij de site en onze diensten ter beschikking stellen. De site mag niet worden gebruikt in verband met enige commerciële inspanningen, behalve die welke specifiek worden onderschreven of goedgekeurd door ons.

2.3 Als gebruiker van deze site, gaat u ermee akkoord om niet:

 • Systematisch gegevens of andere inhoud van de site halen om een database of directory samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van ons
 • Gebruik maken van de site zonder toestemming, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers om ongevraagde e-mail te versturen of het aanmaken van gebruikersaccounts onder valse voorwendselen
 • De site gebruiken om te adverteren of goederen en diensten te verkopen
 • Beveiligingsfuncties van de site omzeilen, uitschakelen of anderszins verstoren, met inbegrip van functies die het gebruik of het kopiëren van inhoud voorkomen of beperken of beperkingen op het gebruik afdwingen
 • Niet geautoriseerde framing van of links naar de site
 • Ontdekken, bedriegen of misleiden van ons en andere gebruikers, met name in een poging om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te achterhalen
 • Er oneigenlijk gebruik maken van onze ondersteuningsdiensten, of valse meldingen van misbruik of wangedrag indienen
 • Doet aan geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om commentaar of berichten te verzenden, of het gebruik van datamining, robots, of soortgelijke tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens
 • Stoor de site of de netwerken en diensten die met de site zijn verbonden, niet, verstoor deze niet of creëer er geen overmatige belasting door
 • zich voor te doen als een andere gebruiker of persoon, of de gebruikersnaam van een andere gebruiker te gebruiken
 • persoon, of de gebruikersnaam van een andere gebruiker te gebruiken
 • Uw profiel verkopen of anderszins overdragen
 • De van de site verkregen informatie gebruiken om een andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of te schaden
 • De site of onze inhoud gebruiken als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of om een inkomstengenererende onderneming of commerciële onderneming op te zetten
 • Ontcijfer, decompileer, demonteer of reverse-engineer software die een deel van de site bevat of er op enigerlei wijze deel van uitmaakt
 • Tracht toegang te krijgen tot delen van de site waartoe u geen toegang hebt
 • Een van onze werknemers, agenten of andere gebruikers lastigvallen, irriteren, intimideren of bedreigen
 • Het copyright of andere eigendomsrechten van de inhoud te verwijderen
 • De software van de site kopiëren of aanpassen, met inbegrip van maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code
 • Virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) dat het ononderbroken gebruik en genot van de site door derden belemmert, of enig materiaal dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie
 • Gebruik maken van, starten met of deelnemen aan geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om commentaar of berichten te verzenden, robots, scrapers, offline lezers, of soortgelijke tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens
 • ons en/of de site in diskrediet te brengen, te bezoedelen of anderszins te schaden naar onze mening
 • De site gebruiken op een wijze die niet in overeenstemming is met toepasselijke wet- of regelgeving
 • Gebruikers bedreigen met negatieve feedback of diensten aanbieden uitsluitend om gebruikers positieve feedback te geven
 • Ervaring, vaardigheden of informatie over een gebruiker verkeerd voorstellen
 • Reclame maken voor producten of diensten die niet door ons zijn bedoeld
 • Een inkoopagent of aankoopbemiddelaar gebruiken om aankopen op de site te doen
 • Een relatie met ons of een ander bedrijf waarmee u geen relatie hebt, ten onrechte impliceert
 • Informatie die u aan ons verstrekt

3.1 U verklaart en garandeert dat:

 • (a) alle registratie-informatie die u indient waarheidsgetrouw, accuraat, actueel en volledig zal zijn en betrekking zal hebben op u en niet op een derde partij;
 • (b) zult u de nauwkeurigheid van dergelijke informatie handhaven en dergelijke informatie onmiddellijk bijwerken indien nodig;
 • (c) u zult uw wachtwoord vertrouwelijk houden en bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw wachtwoord en account;
 • (d) u handelingsbekwaam bent en instemt met de naleving van deze voorwaarden; en
 • (e) u niet minderjarig bent in het rechtsgebied waar u verblijft, of als u minderjarig bent, u toestemming van uw ouders hebt gekregen om de site te gebruiken.

Als u weet of vermoedt dat iemand anders dan u uw gebruikersinformatie (zoals een identificatiecode of gebruikersnaam) en/of wachtwoord kent, moet u ons dat onmiddellijk laten weten via [email protected]

3.2 Indien u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, kunnen wij uw account opschorten of beëindigen. Wij kunnen een door u gekozen gebruikersnaam verwijderen of wijzigen indien wij van mening zijn dat een dergelijke gebruikersnaam ongepast is.

3.2 Als onderdeel van de functionaliteit van de site kunt u uw account koppelen aan online accounts die u mogelijk hebt bij externe serviceproviders (elk van deze accounts is een account van derden) door ofwel: (a) het verstrekken van inloggegevens voor uw derden-account via de Site; of (b) ons toegang te verlenen tot uw derden-account, zoals is toegestaan onder de toepasselijke voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van elke derden-account.

U verklaart dat u gerechtigd bent de inloggegevens van uw derden-account aan ons bekend te maken en/of ons toegang te verlenen tot uw derden-account zonder dat u inbreuk maakt op de voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de toepasselijke derden-account en zonder dat u ons verplicht enige vergoeding te betalen of ons onderwerpt aan gebruiksbeperkingen die worden opgelegd door dergelijke derden-dienstverleners.

3.4 Door ons toegang te verlenen tot Accounts van Derden, begrijpt u dat (a) wij toegang mogen hebben tot alle inhoud die u hebt verstrekt aan en opgeslagen in uw Account van Derden (de "Inhoud van het Sociale Netwerk"), deze beschikbaar mogen maken en mogen opslaan (indien van toepassing), zodat deze beschikbaar is op en via de Site via uw account, inclusief maar niet beperkt tot eventuele vriendenlijsten;  en (b) wij aanvullende informatie mogen verstrekken aan en ontvangen van uw Account van Derden, voor zover u daarvan op de hoogte wordt gesteld wanneer u uw account koppelt aan de Account van de Derde.

Afhankelijk van de Accounts van Derden die u kiest en afhankelijk van de privacy-instellingen die u in dergelijke Accounts van Derden hebt ingesteld, kan persoonlijk identificeerbare informatie die u op uw Accounts van Derden plaatst, beschikbaar zijn op en via uw account op de Site. Houd er rekening mee dat als een account van derden of de bijbehorende service niet beschikbaar is of onze toegang tot een dergelijke account van derden wordt beëindigd door de serviceprovider van de derde partij, de inhoud van het sociale netwerk mogelijk niet langer beschikbaar is op en via de Site.

U hebt de mogelijkheid om de verbinding tussen uw account op de Site en uw Derden Accounts op elk moment uit te schakelen. Houd er rekening mee dat uw relatie met de externe dienstverleners die zijn gekoppeld aan uw accounts van derden uitsluitend wordt beheerst door uw overeenkomst(en) met dergelijke externe dienstverleners.  Wij doen geen moeite om de inhoud van sociale netwerken voor enig doel te controleren, met inbegrip van maar niet beperkt tot, op juistheid, wettigheid of niet-inbreuk, en wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud van sociale netwerken.

U erkent en stemt ermee in dat wij toegang hebben tot uw e-mailadresboek dat is gekoppeld aan een account van derden en uw lijst met contactpersonen die is opgeslagen op uw mobiele apparaat of tabletcomputer, uitsluitend met het doel u te identificeren en te informeren over die contactpersonen die zich ook hebben geregistreerd voor het gebruik van de Site. Op uw verzoek per e-mail of via uw accountinstellingen (indien van toepassing) zullen wij de verbinding tussen de Site en uw account van derden deactiveren en proberen alle informatie te verwijderen die op onze servers is opgeslagen en die via een dergelijke account van derden is verkregen, met uitzondering van de gebruikersnaam en profielfoto die aan uw account worden gekoppeld.

4. Inhoud die u aan ons verstrekt

4.1 Er kunnen mogelijkheden zijn voor u om inhoud op de Site te plaatsen of feedback naar ons te sturen (Gebruikersinhoud). U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw Gebruikersinhoud kan worden bekeken door andere gebruikers op de Site, en dat zij in staat kunnen zijn om te zien wie die Gebruikersinhoud heeft geplaatst.

4.2 U stemt er verder mee in dat wij uw Gebruikersinhoud zonder betaling aan u eeuwigdurend voor andere doeleinden kunnen gebruiken, en uw Gebruikersinhoud kunnen combineren met andere inhoud voor gebruik binnen de Site en anderszins. Wij hoeven uw Gebruikersinhoud niet aan u toe te schrijven. Wanneer u inhoud uploadt of plaatst op onze site, verleent u ons de volgende rechten om die inhoud te gebruiken.

4.3 U garandeert dat alle Gebruikerscontent in overeenstemming is met ons Beleid Aanvaardbaar Gebruik, en u bent aansprakelijk jegens ons en vrijwaart ons voor elke schending van die garantie. Dit betekent dat u verantwoordelijk bent voor elk verlies of elke schade die wij lijden als gevolg van uw inbreuk op deze garantie.

4.4 Wij hebben het recht om Gebruikersinhoud die u op de Site plaatst te verwijderen indien deze Gebruikersinhoud naar onze mening niet in overeenstemming is met het Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik.

4.5 Wij zijn niet verantwoordelijk en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor Gebruikersinhoud, met inbegrip van dergelijke inhoud die onjuiste informatie bevat of lasterlijk is of verlies van Gebruikersinhoud. Wij aanvaarden geen verplichting om Gebruikersinhoud te screenen, te bewerken of te controleren, maar wij behouden ons het recht voor om Gebruikersinhoud te verwijderen, te screenen en/of te bewerken zonder voorafgaande kennisgeving en op elk gewenst moment. Gebruikersinhoud is niet door ons gecontroleerd of goedgekeurd en de meningen die door andere gebruikers op de Site worden geuit, vertegenwoordigen niet onze meningen of waarden.

4.6 Als u een klacht wilt indienen over Gebruikersinhoud die door andere gebruikers is geüpload, kunt u contact met ons opnemen via [email protected]

5. Onze inhoud

5.1 Tenzij anders aangegeven, zijn de Site en Services met inbegrip van de broncode, databases, functionaliteit, software, website-ontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de Site (Onze Inhoud) eigendom van ons of in licentie bij ons, en worden beschermd door auteursrecht en merkenrecht.

5.2 Tenzij uitdrukkelijk bepaald in deze Algemene Voorwaarden, mag geen enkel deel van de Site, Services of Onze Inhoud worden gekopieerd, gereproduceerd, samengevoegd, heruitgegeven, geüpload, gepost, publiekelijk weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welk commercieel doeleinde dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

5.3 Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de site te gebruiken, wordt u een beperkte licentie verleend voor toegang tot en gebruik van de site en onze inhoud en voor het downloaden of afdrukken van een kopie van een deel van de inhoud waartoe u op de juiste manier toegang hebt verkregen, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

5.4 U zult niet (a) proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot de Site of netwerken, servers of computersystemen die verbonden zijn met de Site; en/of (b) voor enig doel, inclusief het corrigeren van fouten, wijzigingen, aanpassingen, toevoegingen of verbeteringen aanbrengen aan de Site of onze Inhoud, inclusief het wijzigen van de papieren of digitale kopieën die u mogelijk hebt gedownload.

5.5 Wij zullen (a) de Site en onze Inhoud met redelijke vaardigheid en zorg voorbereiden; en (b) virusdetectiesoftware van de industriestandaard gebruiken om te proberen het uploaden van inhoud naar de Site die virussen bevat te blokkeren.

5.6 De inhoud van de Site is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Het is niet bedoeld als advies waarop u moet vertrouwen. U dient professioneel of gespecialiseerd advies in te winnen voordat u actie onderneemt of nalaat op basis van de inhoud van de Site.

5.7 Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze site bij te werken, geven wij geen verklaringen, garanties of waarborgen, expliciet noch impliciet, dat Onze Inhoud op juist, volledig of up-to-date is.

6. Koppeling naar inhoud van derden

6.1 De Site kan links bevatten naar websites of applicaties die door derden worden beheerd. Wij hebben geen invloed op of controle over dergelijke websites of applicaties van derden of de exploitant van de derde partij. Wij zijn niet verantwoordelijk voor en onderschrijven geen websites of applicaties van derden of hun beschikbaarheid of inhoud.

6.2 Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor advertenties op de Site. Indien u akkoord gaat met de aankoop van goederen en/of diensten van een derde partij die adverteert op de Site, doet u dit op eigen risico. De adverteerder, en niet wij, is verantwoordelijk voor dergelijke goederen en/of diensten en indien u vragen of klachten heeft met betrekking tot deze goederen en/of diensten, dient u contact op te nemen met de adverteerder.

7. Beheer van de site

7.1 Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, (1) de Site te controleren op schendingen van deze Voorwaarden; (2) gepaste juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die de toepasselijke wetgeving of deze Voorwaarden schendt; (3) de toegang tot of beschikbaarheid van uw Bijdragen te weigeren, te beperken of uit te schakelen (voor zover dit technologisch mogelijk is); (4) alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op enige wijze onze systemen belasten, van de Site verwijderen of anderszins onbruikbaar maken; en (5) de Site anderszins beheren op een wijze die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en de goede werking van de Site en Services te bevorderen.

7.2 Wij garanderen niet dat de Site veilig of vrij van bugs of virussen zal zijn. U bent verantwoordelijk voor de configuratie van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot de Site en u dient uw eigen virusbeschermingssoftware te gebruiken.

8. Wijzigingen aan en beschikbaarheid van het terrein

8.1 Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de Site op elk moment of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. Wij behouden ons ook het recht voor om de Diensten of een deel ervan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

8.2 We kunnen niet garanderen dat de Site en Services te allen tijde beschikbaar zijn. We kunnen hardware-, software- of andere problemen ondervinden of onderhoud moeten uitvoeren met betrekking tot de Site, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten. U stemt ermee in dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site of Services tijdens enige downtime of onderbreking van de Site of Services.Wij zijn niet verplicht de Site of Services te onderhouden en te ondersteunen of correcties, updates of releases te leveren.

8.3 Er kan informatie op de Site staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op de Services, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om de informatie op elk gewenst moment te wijzigen of bij te werken, zonder voorafgaande kennisgeving.

9. Afwijzing/beperking van aansprakelijkheid

9.1 De Site en Services worden aangeboden op een 'as-is' en 'as-available' basis. U stemt ermee in dat uw gebruik van de Site en/of Services geheel voor uw eigen risico is, behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Voorwaarden en Bepalingen, alle garanties, voorwaarden en toezeggingen, expliciet of impliciet (inclusief door statuut, gewoonte of gebruik, een gang van zaken, of gewoonterecht) in verband met de Site en Services en uw gebruik daarvan, inclusief, zonder beperking, de impliciete garanties van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk zijn uitgesloten voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Wij geven geen garanties of verklaringen over de juistheid of volledigheid van de inhoud van de site zijn niet aansprakelijk voor enige (1) fouten of omissies in de inhoud: (2) ongeoorloofde toegang tot of gebruik van onze servers en/of alle persoonlijke informatie en/of financiële informatie die op onze server is opgeslagen; (3) onderbreking of beëindiging van de transmissie van of naar de site of diensten; en/of (4) bugs, virussen, trojaanse paarden of dergelijke die naar of via de site door een derde partij kunnen worden verzonden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de nakoming van onze verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden indien een dergelijke vertraging of tekortkoming wordt veroorzaakt door een gebeurtenis buiten onze redelijke controle.

9.2 Onze verantwoordelijkheid voor door u geleden verlies of schade:

Of u nu een consument of een zakelijke gebruiker bent: Wij sluiten onze aansprakelijkheid niet uit of beperken deze op geen enkele manier wanneer het onwettig zou zijn om dit te doen. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers en voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken. Als wij ons niet aan deze Algemene Voorwaarden houden, zijn wij verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt en die een voorzienbaar gevolg is van onze schending van deze Algemene Voorwaarden, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet voorzienbaar was op het moment dat u de Site/Diensten begon te gebruiken.

Niettegenstaande iets anders vermeld in de paragraaf Disclaimer/ Aansprakelijkheidsbeperking, zal onze aansprakelijkheid jegens u, voor welke oorzaak dan ook en ongeacht de vorm van de actie, te allen tijde beperkt zijn tot een totaal totaal bedrag gelijk aan het hoogste van (a) de som van £5000 of (b) het bedrag dat u, indien van toepassing, aan ons betaald heeft voor de Diensten/Site gedurende de periode van zes (6) maanden voorafgaand aan het ontstaan van de oorzaak van de actie. Verschillende beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zullen van toepassing zijn op aansprakelijkheid die ontstaat als gevolg van de levering van producten aan u, welke zullen worden uiteengezet in onze leveringsvoorwaarden https://www.botanicly.com/nl/informationen/agb/.

Als u een zakelijke gebruiker bent: Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies of schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van de wettelijke plicht, of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, voortvloeiend uit of in verband met:

 • het gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van, onze Site/Diensten; of
 • gebruik van of vertrouwen op enige inhoud die op onze Site wordt weergegeven.

In het bijzonder zullen wij niet aansprakelijk zijn voor:

 • verlies van winst, verkoop, zaken of inkomsten;
 • bedrijfsonderbreking;
 • verlies van verwachte besparingen;
 • verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of
 • alle indirecte of gevolgschade of -verlies.

Als u een consument bent:

 • Gelieve er rekening mee te houden dat wij onze site alleen voor huishoudelijk en privégebruik ter beschikking stellen. U stemt ermee in onze site niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden, en wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies van winst, verlies van zaken, onderbreking van de bedrijfsvoering, of verlies van zakelijke kansen.
 • Als defecte digitale inhoud die wij hebben geleverd, schade toebrengt aan een apparaat of digitale inhoud die aan u toebehoort en dit is veroorzaakt door ons verzuim om redelijke zorg en vaardigheid te gebruiken, zullen wij de schade herstellen of u een vergoeding betalen.
 • U hebt wettelijke rechten met betrekking tot goederen die gebrekkig zijn of niet zoals beschreven. Advies over uw wettelijke rechten is verkrijgbaar bij uw plaatselijke burgeradviesbureau of kantoor voor handelsnormen. Niets in deze voorwaarden zal deze wettelijke rechten beïnvloeden.

10. Termijn en beëindiging

10.1 Deze algemene voorwaarden blijven onverminderd van kracht zolang u gebruik maakt van de site of diensten of anderszins een gebruiker van de site bent, al naar gelang van toepassing. U kunt uw gebruik of deelname op elk moment beëindigen, om welke reden dan ook, door de instructies voor het beëindigen van gebruikersaccounts in uw accountinstellingen te volgen, indien beschikbaar, of door contact met ons op te nemen op [email protected].

10.2 Zonder enige andere bepaling van deze voorwaarden te beperken, behouden wij ons het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, de toegang tot en het gebruik van de site en de diensten te ontzeggen (met inbegrip van het blokkeren van bepaalde IP-adressen) aan eender welke persoon om eender welke reden, met inbegrip van maar niet beperkt tot schending van enige vertegenwoordiging, garantie of convenant vervat in deze voorwaarden of van enige toepasselijke wet of reglementering.

Indien wij, naar eigen goeddunken, vaststellen dat uw gebruik van de site/diensten in strijd is met deze voorwaarden of met enige toepasselijke wet- of regelgeving, kunnen wij uw gebruik van of deelname aan de site en de diensten beëindigen of uw profiel en enige inhoud of informatie die u hebt geplaatst op elk gewenst moment, zonder waarschuwing, naar eigen goeddunken verwijderen..

10.3 Als wij uw account beëindigen of opschorten om een reden die in dit artikel 9 wordt uiteengezet, is het u verboden een nieuwe account te registreren en aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam, of de naam van een derde partij, zelfs als u namens de derde partij handelt. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden wij ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het nastreven van civielrechtelijke, strafrechtelijke en dwangmaatregelen tot rechtsherstel.

11. Algemeen

11.1 Het bezoeken van de site, het sturen van e-mails en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt in met het ontvangen van elektronische communicatie en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij elektronisch aan u verstrekken, via e-mail en op de site, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk dient te geschieden.

U stemt hierbij in met het gebruik van elektronische handtekeningen, contracten, bestellingen en andere bescheiden en met de elektronische levering van kennisgevingen, beleidsregels en bescheiden van transacties die door ons of via de site worden geïnitieerd of voltooid. U doet hierbij afstand van alle rechten of eisen onder statuten, regelgeving, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische bescheiden vereisen, of van betalingen of het verlenen van kredieten op andere dan elektronische wijze.

11.2 Deze algemene voorwaarden en alle beleidslijnen of werkingsregels die door ons op de site of met betrekking tot de diensten zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons.

11.3 Our failure to exercise or enforce any right or provision of these terms and conditions shall not operate as a waiver of such right or provision.

11.4 Wij kunnen te allen tijde al onze rechten en verplichtingen aan anderen overdragen.

11.5 Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, schade, vertraging of nalatigheid veroorzaakt door een oorzaak die buiten onze redelijke controle valt.

11.6 Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of dat deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze voorwaarden en doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

11.7 Er is geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentschap relatie ontstaan tussen u en ons als gevolg van deze voorwaarden of het gebruik van de site of Diensten.

11.8 Uitsluitend voor consumenten - Houd er rekening mee dat deze algemene voorwaarden, hun onderwerp en hun vorming, worden beheerst door Engels recht. U en wij gaan er beiden mee akkoord dat de rechtbanken van Engeland en Wales exclusieve jurisdictie hebben en dat u, als u in Noord-Ierland woont, ook een procedure in Noord-Ierland kunt aanspannen, en als u in Schotland woont, ook een procedure in Schotland kunt aanspannen. Indien u een klacht heeft of een geschil wenst aan te kaarten onder deze Algemene Voorwaarden of anderszins met betrekking tot de site, volg dan deze link http://ec.europa.eu/odr.

11.9 Alleen voor zakelijke gebruikers - Als u een zakelijke gebruiker bent, zijn deze algemene voorwaarden, hun onderwerp en hun totstandkoming (en alle niet-contractuele geschillen of vorderingen) onderworpen aan het Engelse recht. Wij stemmen beiden in met de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales.

11.10 Een persoon die geen partij is bij deze algemene voorwaarden heeft krachtens de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 geen recht om enige bepaling van deze algemene voorwaarden af te dwingen.

11.11 Om een klacht in verband met de diensten op te lossen of om meer informatie over het gebruik van de diensten te ontvangen, kunt u per e-mail contact met ons opnemen op het volgende adres [email protected] of per post aan:

Botanicly GmbH
August-Bebel-Straße 89
14482 Potsdam
Germany